تبلیغات
sooda7
دانلود کتاب أبواب الهندسة

عناوین اصلی كتاب شامل:
باب اول در اقسام خط است؛ باب دوم در سطح است؛ فصل اقسام دیگر سطح؛ باب سوم در جسم است؛ باب چهارم در مساحت سطوح است؛ باب پنجم در مساحت اجسام است؛ الهوامش

ناشر: مؤسسة المجتبی للتحقیق والنشر /بیروت ـ لبنان ص.ب: 6080 /13 شوران                                


مشخصات کتاب :

پدید آورنده: آیت الله سید محمد حسینی شیرازی


خدمات:

2305-Abvabol hendesseh.zip
2305-fa-Abvabol hendesseh.apk
2305-FA-Abvabol hendesseh.pdf

منبع : سایت قائمیه