تبلیغات
sooda7
علت و معلول های دین و زندگی

اخیراً در سؤالات کنکور سراسری از الفاظ «علت و معلول» استفاده می شود، این کلمات در متن سؤالات و گزینه ها بسیار مشاهده می شود. باید بدانیم که «علت» به معنای " سبب و باعث" است و کلمه ی « معلول» به معنای" نتیجه و میوه"می باشد . اگر این معانی را به جای کلمات علت و معلول بگذاریم می توانیم راحت تر معنای جمله ی مورد نظر را درک کنیم. باید دقت کنیم که لفظ علت و معلول را بایستی با توجه به آیه و حدیث و یا متن کتاب، بکار برده شود که از آن مفهوم می گردد، در این مجموعه سعی گردیده عبارت هایی را که می توان با لفظ « علت و معلول» به کار رود را به صورت تفکیک درس به درس و کتاب به کتاب ارائه گردد.دانلود
حجم فایل:381 kb 
منبع:www.mohseni-kabir.com